Til hoved innhold

Sounder-kartene: Din guide til hvitvaskingsloven

Hvitvaskingsloven 2018 kommer med nye utfordringer, nye sanksjoner, men også med muligheter til å redusere ressursbruk hos rapporteringspliktig. Vi presenterer en strukturert fremgangsmåte til hvordan lovens forpliktelser kan implementeres ved hjelp av moderne teknologi.

Artikkelen ble sist oppdatert 28. februar 2019.

Veiledende prosesskart

Professor Jon Petter Rui og Marius Koestler fra Quesnay har sammen utarbeidet en metode som skal informere og legge til rette for en effektiv tilnærming til den nye loven. Med en serie veiledende kart tar vi for oss hele kundeforløpet; fra onboarding, risikovurdering, oppfølging og eventuelle undersøkelser. Rett og slett et enkelt og effektivt verktøy – tilgjengelig for alle. Alle fem kart kan lastes ned lenger ned på siden. Hensikten med visualiseringene er å hjelpe en tverrfaglig prosjektgruppe i et konsesjonsbelagt foretak å kunne samhandle bedre om å møte lovkravene.

Kartene har vi valgt å kalle Sounder. Etter ekkolodd-prinsippet skal du med disse kartene kunne navigere hvitvaskingsloven med presisjon og peile deg inn slik at du slipper unødvendig ressursbruk og heller kan gå målrettet etter den store fisken. 

Gå rett til vår KYC-løsning

Professor Jon Petter Rui og Quesnay i tidlig idémyldringsfase.
Professor Jon Petter Rui og Quesnay i tidlig idémyldringsfase.

Kostnadseffektivt

Metoden sikrer at implementeringen kan gjøres systematisk med mål om å redusere kostnader og samtidig implementere lovens forpliktelser. Smart datafangst, selektiv oppdatering og bruk av maskinlæring sikrer en risikostyrt og kostnadseffektiv implementering av hvitvaskingsloven. Metoden gir også de rapporteringspliktige merverdi for kommersiell måloppnåelse. 

"Satt på spissen, kunne man sagt at det er i strid med loven å bruke ressurser på å oppdatere utgåtte ID-kort – istedenfor å bruke ressursene der risikoen for hvitvasking er størst".  - Prof. Jon Petter Rui.

 

Første hjelpemiddel: Virksomhetsinnrettet risikovurdering

Virksomhetsinnrettet risikovurdering er startpunktet ved implementering av Hvitvaskingsloven. § 7 Hvitvaskingsloven setter krav om at rapporteringspliktige skal gjennomføre og dokumentere en virksomhetsinnrettet risikovurdering. Dette forutsetter en forståelse for hvordan virksomheten kan potensielt misbrukes til hvitvasking eller terrorfinansiering ved å identifisere og vurdere denne risikoen med hensyn til virksomhetens natur, kundegrupper, produkter og lokasjoner. For gjennomføring av vurderingen kan man blant annet se på veiledninger fra tilsynsmyndigheter og bransjevurderinger på nasjonalt nivå, anbefalinger og risikovurderinger fra EU, samt rapporter fra internasjonale organisasjoner og sanksjonslister på internasjonalt nivå. Den virksomhetsinnrettede risikovurderingen påvirker utarbeidelsen og gjennomføring av virksomhetens rutiner og er derfor en viktig byggestein for å forebygge mot og avdekke potensielt misbruk av virksomheten.

Se og last ned Sounder 1: Virksomhetsinnrettet risikovurdering

 

 

Andre hjelpemiddel: Rutiner

Rapporteringspliktige må ha rutiner tilpasset virksomhetens art og omfang for å håndtere risiko identifisert i den virksomhetsrettede risikovurdering og sikre etterlevelse av Hvitvaskingsloven. Etterfølgelse av rutiner bidrar til at rapporteringspliktige kan bedre håndtere risikoen for eksponering til og uvitende medvirkning til hvitvasking og terrorfinansiering. Utarbeidelse, gjennomføring og oppdatering av rutiner er viktig siden rutinene beskriver rapporteringspliktiges praktiske gjennomføring av Hvitvaskingsloven basert på den virksomhetsrettede risikovurderingen. 

Se og last ned Sounder 2: Rutiner 

 

Tredje hjelpemiddel: Kundetiltak

Med dette prosesskartet gir vi deg en oversikt over onboardingsprosessen med hensyn til anti-hvitvasking og terrorfinansiering. Informasjon fra kunde-onboarding vil da innhentes, bekreftes, vurderes og dokumenteres opp mot diverse sjekklister. Ved å danne et bilde av kunden kan man dermed plassere vedkommende i utarbeidede risikoprofiler som vil være neste steg i prosessen. Alt i alt danner dette et grunnlag for en lovlig, løpende og mer effektiv oppfølging. 

Se og last ned Sounder 3: Kundetiltak

 

 

Fjerde hjelpemiddel: Løpende oppfølging

Løpende oppfølging krever at rapporteringspliktige utfører en kontinuerlig overvåking og oppdatering av kundeforhold i henhold til §24 Hvitvaskingsloven 2018. Omfanget og hyppigheten av denne oppfølging avhenger av kundens risikoprofil som er en konkret risikobasert vurdering i det enkelte foretak.

Kontinuerlig overvåking omfatter at rapporteringspliktige overvåker transaksjonsmønster og kundeatferd for å fastsette om dette avviker fra kjennskap til kunden. I tillegg bør rapporteringspliktige ta i betraktning eksterne hendelser og scenarier, uavhengig av kjennskap til kunden, som kan gi indikasjoner på at midlene har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering.

Rapporteringspliktige skal, avhengig av risikoklassifiseringen, ha jevnlig gjennomføring av kundetiltak, samt oppdatere kundeprofilen når det er tvil om de innhentede opplysningene er korrekte eller tilstrekkelige eller det er mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering.

Se og last ned Sounder 4: Løpende oppfølging

 

 

Femte hjelpemiddel: Undersøkelse og rapportering

Hvis det avdekkes forhold i den løpende oppfølgingen som kan indikere at midler har tilknytning til hvitvasking eller terrorfinansiering, skal rapporteringspliktige utføre nærmere undersøkelser. Dette skal alltid gjennomføres når rapporteringspliktige observerer avvik fra sin kjennskap til kunden/ kundeforholdet eller når en transaksjon har en uvanlig karakter. 

Dersom rapporteringspliktige etter nærmere undersøkelser avdekker forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering, skal Økokrim få oversendt opplysningene om de mistenkelige forholdene. 

Dette prosesskartet illustrerer rapporteringspliktiges undersøkelsesplikt og rapporteringsplikt samt fremgangsmåte for overholdelse av pliktene i kapittel 5 Hvitvaskingsloven 2018.

Se og last ned Sounder 5: Undersøkelse & rapportering